Nábytek - titulní strana > Obchodní, záruční a dodací podmínky.

Obchodní, záruční a dodací podmínky. E-shop.


Furniture. Table. Chairs. Mattress. Wooden houses. E-shop. Furniture. Table. Chairs. Mattress. Wooden houses. E-shop. e-Shop. Möbel, Tische, Stühle, Matratze, holzäuser. Mobiliario. Cuadro. Cátedras. colchón. casas de madera. e-shop. Mobilier. Table. Chaises. Matelas. En bois maisons. E-shop. Móveis, jantar quadro, cadeiras, colchao, casas de madeira, e-shop. Meble, stoły, krzesła, materace, drewniane domy, e-sklep.
Nábytek. Nábytek. Kdo je AAANABYTEK. Nábytek. Sídlo. Firmy. Kontakty. Nábytek. Jak nakupovat. Objednávka vzor. Jak si objednat. Postup jak nakupovat na stránkách www.aaanabytek.cz . Zkušenosti s internetem. Phishing. Bezdrátový internet. Rady.

Obchodní, záruční a dodací podmínky internetového obchodu http://www.aaanabytek.cz, provozovatel Ježková Markéta.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě http://www.aaanabytek.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy.

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu http://www.aaanabytek.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem , a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.aaanabytek.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
Pokud je v objednávce rozpor v počtu, velikosti či druhu objednaného zboží a cenou, je dodáno zboží v uvedené ceně, protože zákazník ví za jakou cenu si zboží objednává.
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží).
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí zboží poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku, ze které budou odečteny prokazatelné náklady na uvedeni zboží do původního stavu, předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu( týká se i zboží speciálně objednávaného pro zákazníka u dodavatele), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a pod.
Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Postup při odstoupení od smlouvy

Zákazník může odstoupit od smlouvy a toto rozhodnutí oznámí dodavateli elektronicky na emailovou adresu www.aaanabytek.czzavinacgmail.com nebo telefonicky na tel. 777 65 61 60. Při odstoupení je nutné uvést informace, které pomohou při vyřizování požadavku. Zákazník je povinen nahradit náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Tato náhrada proběhne kompenzací a to tak, že vrácená částka dodavateli bude o tyto náklady ponížena. Pokud budou splněny všechny podmínky pro odstoupení od kupní smlouvy, dodavatel zákazníkovi vrátí zaplacenou kupní cenu (nebo část) nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

Za zrušení objednávky až po expedici

Zrušení objednávky po expedici je již chápáno jako porušení kupní smlouvy a dává nám právo účtovat Vám náklady již vynaložené na expedici zboží. V případě, že zákazník stornuje běžnou objednávku do 50 kg až PO EXPEDICI zboží, souhlasí se zaplacením penále 300,– Kč včetně DPH, určeného k úhradě všech nákladů spojených s expedicí zboží. V případě, že zákazník stornuje velmi těžkou objednávku nad 50 kg až PO EXPEDICI zboží, pak souhlasí se zaplacením penále 700,– Kč včetně DPH, určeného k úhradě všech nákladů spojených s expedicí zboží. Toto penále bude zaplaceno, případně vymáháno, na základě námi vystavené faktury.

Tyto náklady jsou vyčísleny na 150 Kč + plné náklady na balné a dopravu dle způsobu doručení (pokud zboží již bylo expedováno). Jedná-li se o dražší zboží, mohou být účtovány i úroky z prodlení za zboží, které si nepřevezmete a je uloženo jako „nevyzvednuto“ několik dnů u Vás na Poště nebo v depu zásilkové služby.

Platnost od 1.června 2004

REKLAMAČNÍ ŘÁD:

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě http://www.aaanabytek.cz
Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího:
Ježková Markéta
Hrubínova 705
55101 Jaroměř
Podmínky reklamace
1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávájícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se *projevují.
4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.
7. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
8. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.června 2004
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO ZBOŽÍ NAKOUPENÉ NA
http://www.aaanabytek.cz
1.Poskytnuté záruky
záruka je poskytována na materiálové, konstrukční vady, které má předmět prodeje v okamžiku převzetí kupujícím
2.Nárok na uplatnění záruky zaniká
-bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku došlo vinou uživatele(neodborná oprava, extrémní zatížení,špatné uskladnění, *havárie apod.)
-neuplatněním nároku se záruky v záruční lhůtě
-nebyl li výrobek řádně užíván a udržován
-nebyl-li při uplatnění nároku předložen originál dokladu o koupi.
-jedná-li se o vadu způsobenou běžným opotřebením a nebo nadměrným opotřebením při zanedbání zásad správné údržby a nebo kontroly.
U kol jsou ze záruky vyjmuty zejména tyto závady:
2.1. Rám a vidlice
-poškození těchto dílů při závodní činnosti , nebo nevhodným používáním kola(skoky,přetěžování,použití přídavného motoru) a nebo havárií kola
-vady u dílů ,které nemají originální lak
-vady způsobené neodborným zásahem do rámu (vrtání, řezání)
-ohnutí vidlice nebo rámu Toto je známkou nevhodného používání kola a nebo havárie
-ulomení výměnné patky rámu.
-lom rámu v místě průniku sedlové trubky do horní rámové trubky.Toto poškození je známkou příliš vytažené sedlovky a tedy nevhodné velikosti rámu.
2.2.Pružící jednotky (vidlice, zadní tlumič,odpružená sedlovka)
Poškození těchto prvků přetěžováním,nevhodnou údržbou a nastavením anebo nehodou
Ohnutí sloupku a noh vidlice,sedlovky a nebo dříku zadního tlumiče
Opotřebení dílů,zejména noh vidlic a čepů zadního tlumiče.a nebo čepů zadní stavby celodpruženého rámu
2.3.řízení, řídítka, představce
-poškození řízení způsobené špatným seřízením a údržbou(koroze, vymačkání apod.)
-ztržení závitů šroubových spojů
-ohnutí řídítek, sloupku představce
ztržení závitu hvězdice A-head řízení a nebo poškození krytky tohoto řízení
2.4. pohon
-poškozené- vytržené závity klik a zdeformované vnitřní čtyřhrany
-vůle v seřizovatelných ložiskových uloženích
-poškozené závity středové trubky rámu vlivem jízdy s uvolněnými miskami středu
-poškození rámečku a ohnutí osy pedálu
-ohnuté osy náboje, vydřené ložiskové dráhy
-roztrhnutí článků řetězu vlivem neodborné montáže a nebo nevhodného způsobu řazení
-následné škody způsobené roztržením článků řetězu
-opotřebení pastorků vícekolečka,převodníků a řetězu
-deformace ráfků, vytržení a nebo uvolnění paprsků kola
-opotřebení plášťů kol, defekt duší
2.5. řazení
-ulomení páček řazení, stržení jejich mechanismů a nebo další mechanické poškození
části řadícího systému
-neseřízenost mechanismu řazení.Dolaďování řazení je součástí běžné údržby
2.6.Brzdy
-opotřebení špalíků a destiček brzd
-ohnuté brzdové páky a nebo ramínka
-poškození způsobené použitím nevhodné brzdové kapaliny
-stržené závitu šroubů pro předpětí pružin brzd
2.7. Doplňky (odrazky,světla,stojánky)
-ohnutí, ulomení, rozbití dílů
2.8. neodborná montáž dílu a nebo příslušenství
2.9. nevhodný způsob praní a nebo používání oblečení
2.10.nevhodný způsob použití cyklistické obuvi (např.prudké vysušování,použití závodní obuvi bez nášlapných pedálů)
3. Poskytnutá záruka
Prodávající Ježková Markéta, Hrubínova 705, 55101  Jaroměř.
Poskytuje prvnímu majiteli jízdního kola záruky: ve lhůtách:
-minimálně 2 roky

Lhůta záruky počíná běžet dnem předání výrobku zákazníkovi dle podkladu o koupi
3.1. Limitovaná záruka
Výrobce a distributor nenese žádnou odpovědnost nebo závazek za zranění, či následnou škodu vzniklou při požívání jízdního kola a nebo komponentů. Každý je osobně zodpovědný za škodu nebo poškození způsobené nezodpovědným požíváním jízdního kola a jeho komponentů
3.2. reklamace
reklamace mají vždy charakter odstranitelných vad, které se řeší výměnou součásti , opravou a nebo odborným seřízením. Opravou je zaručeno, že zákazník může výrobek řádně užívat. Neodstranitelnou závadou není běžné seřízení, dotažení uvolněných dílů apod.
3.3. Podmínky záruky
-výrobek musí být požíván výhradně k účelu ke kterému je určen
-zjevné vady (jako poškozený lak, díly kola apod.) musí být uplatněny nejpozději v okamžiku
převzetí předmětu koupě (v případě osobního odběru na prodejně) a nebo do 3 dnů od data jeho doručení přepravní službou
-výrobek musí byt předán k řešení záruky v čistém a kompletním stavu
-záruka musí být uplatněna u zodpovědné osoby telefonicky nebo e-mailem ( u prodávajícího )

Upozornění: doporučujeme po ujetí cca 100 km a nebo uplynutí 1 měsíce od data uvedení nového kola do provozu, provést prohlídku kola v odborném servisu.

Platnost od 1.června 2004

Určení orientace rohu:

roh levý prvý
roh levý pravý

provozovatel obchodu:
Ježková Markéta
Hrubínova 705
55101 Jaroměř
IČ:68515821
DIČ:CZ6853080421
tel:+420777656160
Živnostenský list vydán:
Živnostenský úřad Jaroměř
ž.l. č.j.: 00/093550/F-26, Ev.č 360509-3199

www.nabytek.us www.google.com www.google.cz www.google.pl www.seznam.cz www.search.seznam.cz www.firmy.cz www.stroke.cz seo-servis.cz www.estav.cz www.lokola.cz www.4obchody.com www.netfirmy.cz www.najisto.centrum.cz www.hledat.cz www.seo.wamos.cz www.toplist.cz www.autocontact.cz brutalassault.cz zakwaterowanie brutalassault.cz ubytování Jaroměř Josefov. Ubytování. Pronájem.
Valid HTML 4.01 Transitional
Nábytek


Matrace


Dřevěné domy


MalotraktoryČalounické potřeby


Japonské traktory


Jídelní sety


Jídelní soupravy


Jídelny


Jízdní kola


Konferenční stolky


Kuchyně


Kuchyňské linky


Luxusní nábytek


Nábytek do restaurací


Nábytek na zakázku


Nábytek z masivu


Náhrobky


Patrové postele


Postele


Postýlky


Helmy


Přilby


Přívěsy


Rohové lavice


Rošty


Sedací soupravy


Skůtry


Starožitnosti


Stoly


Zemědělská technika


ŽidleŠerm


Hry


Navigace


Autopůjčovna


Pneuservis


AutodopravaMóveis


Meble


Furniture


Möbel


Mobiliario


MobilierMatrace s pamětí


Matrace s profilem


Madrace


Matrace akce


Matrace antidekubitní


Matrace atypické


Matrace do nemocnic


Matrace do postele


Matrace do postýlky


Matrace kokosové


Matrace kulaté


Matrace na míru


Matrace na spaní


Matrace pěnové


Matrace pružinové


Matrace taštičkové


Matrace s línou pěnouChaty a chalupy


Nízkoenergetické domy


Domy


Dřevěné stavby


Dřevostavby


Dům


Chaty

Ověřit CSS!

nábytek, jídelny, židle, stoly, na zakázku.
na zakázku

Matrace, madrace, zobrazení co je výška, šířka a délka
Matrace na míru.
Dodáme do čtyř dnů.
Jakýkoliv rozměr a tvar.

Postele, postýlky, patrové postele.
postel 1.999,-Kč

Dřevěné domy. dřevěné domy a chaty, Dům.
dům 510.000,-Kč

kuchynské linky, rohové, kuchyně, na zakázku
od 5.500,-Kč/m

horské, jízdní kolo 26, pánska, dámská kola
11.999,-Kč

Malotraktory, komunální technika, japonské, příslušenství
od 89.000,-KčSitemap

 

Vítá Vás www.aaanabytek.cz
DODÁME VÁM OBJEDNANÝ NÁBYTEK, T.J. STOLY, ŽIDLE, ROHOVÉ LAVICE, POSTELE, MATRACE A TO I MATRACE NA MÍRU, DO 4 DNŮ A KAMKOLIV V EVROPĚ, pokud je objednávka vyplněna tak, jak požadujeme ve formuláři a tato objednávka k nám příjde do středy do 8.00hod. Neplatí pro dřevěné domy, zemědělskou techniku a rohové sedačky.
Nechceme platbu předem - zaplatíte při dodání, po prohlédnutí zboží.
www.aaanabytek.czzavinacgmail.com +420777656160 p. Ježek
Nemůžete to najít? Vepište to do kolonky výše.
UPOZORŇĚNÍ! Líbí se Vám naše nabídka? Může se ale stát že v záplavě nabídek na internetu NÁS JIŽ NIKDY NENAJDETE. Klepnutím na blikající nápis DOMÁCÍ STRÁNKA vprostřed nahoře si nastavíte www.aaanabytek.cz jako domácí stránku. Stisknutím tlačítka OK si nás přidáte do svých oblíbených stránek.